Ceny transferowe

Ceny transferowe (transfer pricing) są cenami stosowanymi we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne lub osobowe (poniżej szczegółowe wyjaśnienie). Za ceny transferowe są uważane także ceny w transakcjach zawieranych z podmiotami mającymi swą siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. “raju podatkowym” – tutaj lista).

Zgodnie z nowymi przepisami (w Polsce art. 11 Ustawy o CIT) od dnia 1.1.2017 za podmioty powiązane kapitałowo będą uważane tylko te, w których udział w kapitale innego podmiotu nie będzie mniejszy niż 25% (dotychczas było to 5%). Do podmiotów powiązanych kapitałowo w stopniu mniejszym niż 25% nie będą miały już zastosowania przepisy o cenach transferowych a zatem nie będzie ich dotyczył m.in. obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Obowiązek dokumentacyjny dotyczy nie tylko transakcji ale też innych zdarzeń, które mają miejsce w relacjach z podmiotami powiązanymi, o ile mają wpływ na wysokość dochodu lub straty podatnika. Co dziwne, ustawodawca nie definiuje jednak co należy rozumieć pod pojęciem “inne zdarzenia”.

Z obowiązku posiadania dokumentacji zwolnione są podmioty, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych nie przekroczą w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartości 2 mln EUR.

W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną (m.in. spółki komandytowej) obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 tys EUR. W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej umowie.

Powiązania kapitałowe istnieją w sytuacji, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 25% wszystkich praw głosu w drugim podmiocie lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem. Powiązania kapitałowe występują w przypadku posiadania udziałów w kapitale innego podmiotu.

Powiązania osobowe mogą zaistnieć poprzez łączenie funkcji członka zarządu bądź innej funkcji kierowniczej w dwóch różnych podmiotach lub poprzez sprawowanie funkcji w jednym z podmiotów przy jednoczesnym posiadaniu udziałów w wysokości co najmniej 25% w drugim podmiocie.

Powiązania rodzinne występują pomiędzy osobami ze sobą spokrewnionymi i spowinowaconymi. Ma to znaczenie w momencie, gdy osoby takie sprawują funkcje lub posiadają udziały w podmiotach przeprowadzających ze sobą transakcje.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych obejmuje transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, których łączna kwota bądź jej równowartość z tytułu umowy lub rzeczywiście zapłacona w danym roku podatkowym przekroczy:

  • 100 tys EUR – jeśli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego strony transakcji;
  • 30 tys EUR – w przypadku świadczenia sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych;
  • 50 tys EUR – w pozostałych przypadkach;
  • 20 tys EUR – w przypadku transakcji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. “raju podatkowym”).

Skomentuj poniżej.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

nasz fanpage